Dětské mše

Mše svaté pro děti od září 2016 již nejsou.

 

 

29. října 2015 – téma mše svaté: Uzdravení slepého

 

 

24. září 2015 – téma mše svaté: Kdo chce být první, ať je ze všech poslední

 

 

25. června 2015 – téma mše svaté: Utišení bouře

 

 

21. května 2015 – téma mše svaté: Duch svatý

 

ČTENÍ Sk 2, 1-11

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se j im j azyky j ako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil j eden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.
V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali:
"Ti, co tak mluví, nejsou to Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu?

 

Soubory, které si můžete vytisknout (zdroj kanan.cz):

 

Holubice     Letnice 2     Letnice 3

Duch sv. pomáhá – omalovánky

Kvíz k Duchu sv. 1

Kvíz k Duchu sv. 2

 

 

30. dubna 2015 – téma mše svaté: Dobrý pastýř

 

 

26. března 2015 – téma mše svaté: Uzdravení slepého

 

 

26. února 2015 – téma mše svaté: Pokušení

 

 

29. ledna 2015 – téma mše svaté: Rybáři lidí

 

EVANGELIUM Mk 1, 14-20
     Když byl Jan ( Křtitel ) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: “Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu."
   Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí." Ihned nechali sítě a následovali ho.
   Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.

 

V katechezi jsme si připomněli, že Pán Ježíš každého z nás volá naším jménem, že chce, abychom šli za ním. Ukázali jsme si to na papírových rybičkách s naším jménem, které jsme pak při přinášení darů vložili do sítě, která představuje církev.

 

Ukazovačka pro nejmenší:
Ryby, ryby, rybičky
mají malé ploutvičky.
Chválí Pána plaváním,
já se před ním ukláním.

Děti, děti, dětičky
maj šikovné ručičky.
Chválí Pána tleskáním,
já se před ním ukláním.

 

Úkol na příště: modlit se za nevěřící z našeho okolí, aby i oni skončili s námi v síti rybářů lidí.

 

 

27. listopadu 2014 – téma mše svaté: Ježíš Kristus Král

 

"Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně." (Mt 25,34-36)

 

 

 

30. října 2014 – téma mše svaté: Misie

Děti nezapomněly na úkol z minula a přinesly obrázky, jak si představují svého anděla strážného.   

Mše svatá byla tentokrát zaměřena na téma misií, při promluvě jsme si vysvětlili, kdo to je misionář a že jím může být každý z nás. V přímluvách jsme prosili a přinášeli dary za jednotlivé světové kontinenty, některé děti si připravily i převleky. Při mši svaté jsme zpívali písně Děti v Africe, hymnu Papežského misijního díla dětí – Pošli mě, půjdu já a také jsme si poslechli a zazpívali píseň Baba Yetu na slova modlitby Otče náš ve svahilštině, kterou se mluví v některých zemích Afriky.

 

 

Úkol pro děti do příští mše:

Modlit se za děti, které žijí na  kontinentu, který jsme si vybrali. Dospělí řeknou dětem základní informace, např.: Kde je? Kde tam lidé bydlí? Co jí? Jaké mají děti hračky? Co si oblékají? Jaké je tam počasí? Jaká zvířata? atd. Na příště děti mohou nakreslit nebo vymalovat obrázek dětí z tohoto kontinentu při nějaké jejich typické činnosti. (např. JIŽNÍ AMERIKA – děti hrají fotbal).

 

 

2. října 2014 – téma mše svaté: Andělé strážní

Přidáváme několik fotek z letošního zahájení. Mluvili jsme o andělech strážných, a jeden z nich nás bude letošní rok doprovázet. smiley
Hlídat ho bude vždycky měsíc některá z rodin a může se s ním třeba i modlit za rodiny v naší farnosti. Anděl strážný
Jsme moc rádi za krásné přinesené obrázky toho, za co Pánu Bohu chcete děkovat.
A úkol na příště: namalujte/vytvořte svého anděla strážného a přineste na příští mší svatou (30. 10.), která bude tak trochu misijní.

 

 

Na letošní zahajovací mši svaté pro děti 2. října 2014 v 17 hodin se zpívala mimo jiné tato ukazovačka:

 

Písnička Andělé

 

"Pán Ježíš zve kluky, holky, volá mne i tebe:
Pojďte za mnou, pro maličké připravil jsem nebe…"

 

 

 

27. března 2014 – téma mše svaté: Odpuštění

 

 

Mt 18, 21 – 27
Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“„S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků.Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‚Měj se mnou strpení, a všecko ti vrátím!‘ Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil.

 

 

Prosba o odpuštění dluhu