Ohlášky

14. DUBNA 2019 – KVĚTNÁ NEDĚLE

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela.

 

 • Příští neděli bude sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Farní kavárna, farní knihovna i knihkupectví Hosana bude otevřena dnes v dopoledních hodinách. Všichni jste srdečně zváni.

 

 • Křížová cesta bude dnes v 16.45 hodin. Poslední křížová cesta bude na Velký pátek rovněž v 16.45 hodin.

 

 • Slovo života hnutí fokolare bude v pondělí 15. dubna po večerní mši svaté na faře.

 

 • Příležitost ke svátosti smíření bude ještě v pondělí, v úterý a ve středu ráno od 6.15 hodin, v pondělí a ve středu večer od 17.00 hodin. Ve čtvrtek a v pátek se zpovídat již nebude.

 

 • Ministrantská schůzka v úterý 16. dubna nebude. Sraz ministrantů na Zelený čtvrtek bude již v 16.45 hodin. Ministrantům připomínám Ministrantský den, který se uskuteční ve středu 1. května v Kněžském semináři v Olomouci. Prosím rodiče o spolupráci.

 

 • Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu nebudou ranní mše svaté.

 

 • Bohoslužby velikonočního tridua:

 

Zelený čtvrtek  –  Mše svatá na památku Večeře Páně  bude v 17.30 hodin. Po mši svaté bude tichá  adorace v Getsemanské zahradě do 21.00 hodin.

                        

Velký pátek – Den přísného postu. Velkopáteční obřady na památku Umučení Páně začnou v 17.30 hodin. Boží hrob bude přístupný po celou noc z pátku na sobotu a také během celé soboty. U Božího hrobu bude pokladnička, do které můžete přispět na podporu křesťanů ve Svaté zemi.

 

Bílá sobota – Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně začne v 19.00 hodin. Je to nejvýznamnější bohoslužba celého roku – svěcení ohně, bohoslužba slova, křest dospělých, obnova křestního slibu a slavnost Vzkříšení.

 

V Krásně mše svatá v sobotu večer nebude.

 

 • V neděli na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou mše svaté v 6.30, v 8.00, v 9.30 hodin a večer poprvé v 18.30 hodin.

 

 • Základní škola Salvátor děkuje všem za spolupráci při akci Misijní koláč. Všem, kdo pekli i kupovali, děkujeme za jejich štědrost. Bylo vybráno 14 901 Kč a odesláno na konto Papežského misijního díla.

 

 • U oltáře sv. Terezky jsou velikonoční svíce. Můžete si je zakoupit v knihkupectví Hosana nebo přímo v kostele. Jsou vhodné pro sobotní velikonoční vigilii.

 

 • Pokladničky postní almužny můžete odevzdávat do připravených krabic u bočních oltářů.

 

 • Pochod pro život a rodinu bude v sobotu 27. dubna v Praze. Pro ty, kdo by se chtěli zúčastnit,  informace na plakátku nebo na internetu.

 

 

 

7. DUBNA 2019 – 5. NEDĚLE V POSTNÍ

 

 • Nyní při ohláškách probíhá obvyklá sbírka. Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela.

 

 • Dnes bude ve farním kostele v 16.00 hodin dramaticky ztvárněná křížová cesta. Všichni jste srdečně zváni.

 

 • Křížovou cestu v pátek 12. dubna v 16.45 hodin povede ZŠ Salvátor.

 

 • Dnes probíhá tradiční akce Misijní koláč. Zakoupením koláče po každé dopolední mši svaté můžete podpořit Papežské misijní dílo. Díky všem, kdo koláče napekli i prodávali.

 

 • Příprava dospělých na biřmování bude v pondělí 8. dubna v 18.30 hodin na faře.

 

 • Příprava dětí na 1. svaté přijímání bude ve čtvrtek 11. dubna v 16.00 hodin ve farním kostele.

 

 • Mše svatá ke cti Ducha svatého bude v pátek 12. dubna v 17.30 hodin. Zpívat při ní budou děti ze ZŠ Salvátor.

 

 • Příprava na biřmování pro mladší biřmovance v pátek 12. dubna nebude.

 

 • Odjezd autobusu na Arcidiecézní setkání mladých v Přerově bude v sobotu 13. dubna v 7.30 hodin z autobusového nádraží ve Valašském Meziříčí. Je možné se ještě přihlásit ve farní kanceláři. Prosím biřmovance, aby co nejdříve odevzdali přihlášky nebo omluvenky.

 

 • V sobotu 13. dubna bude v naší farnosti zpovědní den od 8.00 do 11.00 hodin. Přijedou zpovídat kněží z jiných farností. Využijte této příležitosti. Není dobré nechávat zpověď až na Svatý týden.

 

 • Příští neděli 14. dubna bude Květná neděle. Připomeneme si vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Svěcení ratolestí proběhne na začátku každé mše svaté. Kočičky si vezměte s sebou.

 

 • Příští neděli při mši svaté v 9.30 hodin bude zpívat naše schola.

 

 • Farní kavárna, farní knihovna i knihkupectví Hosana bude otevřena příští neděli 14. dubna.

 

 • Schránky postní almužny můžete odevzdat příští neděli. Charita prosí, abyste uvedli účel, na který chcete našetřené finance darovat, případně můžete do pokladničky vložit papírek s kontaktem na konkrétního člověka nebo rodinu, které byste chtěli pomoci v jejich tíživé životní situaci. Smyslem Postní almužny je, aby se finance vrátily do místní komunity a cíleně pomohly, kde je potřeba. Jen díky vašemu zájmu o své okolí můžeme pomoci i těm, kteří to potřebují a ostýchají se o pomoc požádat.

 

 • Farnost Hošťálková pořádá pod vedením svého faráře P. Jerzyho Szwarce výlet na polsko-slovenskou Spiš (plavba po Dunajci k Červenému Klášteru, zastávka ve Vysokých Tatrách atd.) Informace a kontakt pro přihlášení jsou na plakátku.

 

 • Děti dostanou kartičku do krabičky.