Ohlášky

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 20. SRPNA 2017

 

 • Dnes probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy a malování farního kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

   Pondělí – Památka sv. Pia X., papeže

   Úterý – Památka Panny Marie Královny

   Čtvrtek  – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

 

 • Bohoslužby ve farním kostele po dobu prázdnin:

 

   Pondělí – mše svatá ráno v 6.30 hodin

   Úterý – večer v 18.30 hodin

   Středa – ráno v 6.30 hodin, v 18.00 hodin večeřadlo Fatimského apoštolátu 

   Čtvrtek – ráno mše svatá v 6.30 hodin, v 18.00 hodin adorace se svatým přijímáním

   V pátek, v sobotu a neděli jsou mše svaté beze změny.

 

 • Farní knihovna je otevřena dnes v dopoledních hodinách.      

 

 • V pondělí 21. srpna v předvečer svátku Panny Marie Královny bude v kostele od 17.30 hodin mariánské modlitební bdění. V úterý 22. srpna bude modlitba sv. růžence začínat v 17.30 hodin a pokračovat bude i po mši svaté.

 

 • Ve čtvrtek 24. srpna bude v naší farnosti adorační den a den modliteb za bohoslovce. Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude po ranní mši svaté. Společná část adorace, při které budeme zpívat s varhanami, začne v 18.30 hodin a bude zakončena svátostným požehnáním a svatým přijímáním v 19.00 hodin. Je třeba zabezpečit účast během dne. Zájemci ať se zapíší na arch, který je u nabídky novin.

 

 • V sobotu 26. srpna bude mši svatou v 17.30 hodin v Krásně sloužit P. František Dobeš. Stejně tak i v neděli v 8.00, v 9.30 a večer v 18.30 hodin ve farním kostele.

 

 • Arcidiecézní pouť rodin a dětí na Svatém Hostýně na konci prázdnin se uskuteční v sobotu 26. srpna.Hlavní mše svatá bude v 10.15 hodin.

 

 • Multižánrový křesťanský festival United se uskuteční na Vsetíně od 24. do 26. srpna. Velmi bohatý a zajímavý program pro jednotlivé dny si můžete přečíst na nástěnce v kostele, případně si vzít letáček, který je u kancionálů. Povzbuďte zvláště mladé.

 

 • DVD z 1. sv. přijímání si můžete vyzvednout během týdne na faře.

 

 • Připomínáme biřmovancům, že je třeba odevzdat na faře co nejdříve dopis pro otce arcibiskupa. Zároveň prosím o spolupráci příbuzné biřmovanců. Sdělte jim, prosím, tuto zprávu.

 

 • Knihkupectví Hosana bude otevřeno příští týden od pondělí do pátku a to od 9.30 do 16.30 hodin.

 

 • V Katolickém týdeníku si můžete přečíst dvoustránku o tom, že i věřící člověk se může stát závislým na alkoholu a jak těmto lidem pomáhat a také inspirující stránku o sv. Františku Saleském.

 

 • Ještě příští neděli bude u sošky Pražského Jezulátka pokladnička, do které můžete přispět na varhany do katedrály sv. Víta. Do konečné částky 26 435 Kč chybí 4 080 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům. Přispějte aspoň jednou korunou.