Ohlášky

15.ZÁŘÍ 2019 – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Nyní při ohláškách probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy okapů a střechy nad kaplí Panny Marie, které již byly provedeny v hodnotě 75 000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Pondělí – Památka sv. Ludmily, mučednice

Pátek – Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, korejských mučedníků

Sobota – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

 

 • Příprava dospělých na křest, případně 1. sv. přijímání, začne v pondělí 16. září v 19.30 hodin v učebně na faře. Pokud víte o někom, kdo nebyl pokřtěn, můžete ho pozvat, případně doprovodit na faru.

 

 • Setkání biřmovanců, na kterém dostanou potvrzení o biřmování, bude příští neděli 22. září v 19.30 hodin ve farním kostele. Na tomto setkání bude zahájena další příprava na biřmování, a proto jsou zváni všichni mladí lidé z naší farnosti ve věku od 13 do 18 let. Zváni jsou i ti, kteří již biřmováni byli. S mladšími biřmovanci mohou přijít i rodiče. Kdy bude zahájena příprava starších biřmovanců, bude včas oznámeno.  

 

 • Slovo života – hnutí fokoláre bude v pondělí 16. září po večerní mši svaté na faře.

 

 • První koncert varhanního festivalu se uskuteční v úterý 17. září v 18.00 hodin ve farním kostele. Uslyšíme předního amerického varhaníka Edwarda Landina. Vstupné je dobrovolné.

 

 • Večeřadlo fatimského apoštolátu v úterý mimořádně nebude.

 

 • V sobotu 21. září je mezinárodní den míru. Ve všech kostelích Evropy se rozezní od 18.00 do 18.15 zvony.             

 

 • Pouť naší farnosti na Svatý Hostýn bude ve středu 2. října. Na tuto pouť pojedou autobusy. Zájemci ať se přihlásí co nejdříve ve farní kanceláři.

 

 • Na faře již začalo vyučování náboženství. Do prvních hodin přišlo málo dětí, jen polovina proti loňskému roku.

 

 • Dnes je otevřena farní kavárna a knihovna.

 

 • Na bočních oltářích jsou ještě archy k obnově zasvěcení farnosti Panně Marii. Stále je možné připojit svůj podpis.

 

 • Dnes děti dostanou po mši svaté další kartičku do krabičky.

 

 

 

 

8.ZÁŘÍ 2019 – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes probíhá obvyklá sbírka.

 

 • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy okapů a střechy nad kaplí Panny Marie včetně zajištění proti padajícímu sněhu. Celkové náklady  činily 75 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

 

 • Svátky v příštím týdnu:

 

Čtvrtek – Památka Jména Panny Marie

Pátek – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Sobota – Svátek Povýšení svatého Kříže

 

 • Dnes bude modlitba sv. růžence začínat večer v 17.30 hodin, ve čtvrtek a příští neděli ráno v 6.30 hodin a v pátek na fatimský den ráno v 6.30 a večer v 17.30 hodin.

 

 • Výuka náboženství začne od zítřka tj. od pondělí 9. září. Rozvrh hodin  je  již vyvěšen na dveřích kostela, fary a je i na internetových stránkách farnosti. Upozorněte děti i jejich rodiče na výuku náboženství.

 

 • Mše svatá ke cti Ducha svatého bude v pátek 13. září v 18.30 hodin. Zpívat při ní budeme s varhanami.

 

 • Závěrečná příprava na biřmování bude v pátek 13. září v 19.30 hodin ve farním kostele. Na první půlhodinu této přípravy jsou zváni také rodiče biřmovanců, kteří ještě nemají 18 let. Počítá se také s účastí kmotrů, kteří bydlí v naší farnosti a okolí. Stačí, když přijdou ve 20.00 hodin a počkají před kostelem, než kostel opustí rodiče.

 

 • Všichni farníci jsou pozváni, aby se v pátek 13. září modlili a podle svých možností i postili za farnost, biřmovance i za ZŠ Salvátor.

 

 • Příležitost ke svátosti smíření pro biřmovance, jejich kmotry, rodiče a sourozence bude během  týdne 15 minut před ranní a 30 minut před večerní mší svatou.

 

 • Slavnost biřmování bude v sobotu 14. září v 9.00 hodin v našem farním kostele. Biřmovat bude pomocný biskup a generální vikář Josef Nuzík. Všichni farníci jsou na tuto slavnost zváni!

 

 • Příprava dospělých na křest, případně 1. sv. přijímání, začne v pondělí 16. září v 19.30 hodin v učebně na faře. Pokud víte o někom, kdo nebyl pokřtěn, můžete ho pozvat, případně doprovodit na faru.

 

 • První koncert varhanního festivalu se uskuteční za týden v úterý 17. září v 18.00 hodin ve farním kostele. Program varhanního festivalu je na nástěnce.

 

 • Prosím rodinu, která má zapsaný úmysl mše svaté v pondělí 28. října na večerní mši svaté (za + rodiče Onderkovy), ať se přihlásí osobně nebo telefonicky u faráře.

 

 • Dnes je otevřena v dopoledních hodinách prodejna Hosana, kde můžete zakoupit knihu nebo dárek při příležitosti biřmování.

 

 • Dnes děti dostanou po mši svaté další kartičku do krabičky.

 

 • Dnes při každé mši svaté po požehnání proběhne krátká obnova zasvěcení Panně Marii. Můžete také připojit svůj  podpis na archy, které jsou na několika místech kostela.