Synoda 2021–2024

Synoda 2021–2024

Kontakty

o. Pavel Stefan – mobil: 731 621 221, e-mail: stefan.pavel@ado.cz

Bohdan Mikušek – mobil: 737 263 912, e-mail: bohdan.mikusek@seznam.cz

Václav Dřímal – mobil: 724 010 657, e-mail: vanadrix@seznam.cz

 

Zájemci, kteří by se chtěli zapojit do současné fáze synodálního procesu („Na cestě k říjnu 2024“), mohou kontaktovat moderátory jednotlivých tématických skupin podle rozdělení:

  1. Církev je poslání: moderátorka Jana Trusinová       (mail: janka3232@seznam.cz)
  2. Ženy v životě a poslání církve: moderátorka Vlaďka Slowioczková      (mail: vladka.slow@gmail.com)
  3. Zasvěcený život a laická sdružení a hnutí: moderátor Evžen Hlavica     (mail: e.hlavica@valmezgeo.cz)
  4. Jáhni a kněží v synodální církvi: moderátor Václav Dřímal       (mail: vanadrix@seznam.cz)
  5. Biskup v církevním společenství: moderátor Miloš Skýpala      (mail: milos.skypala@cbgautomation.com)
  6. Církev, která naslouchá a doprovází: moderátorka Lenka Husáková      (mail: huslenka@seznam.cz)
  7. Struktury spoluúčasti: moderátor Bohdan Mikušek       (mail: bohdan.mikusek@seznam.cz)

 

ÚNOR 2024

 

Pozvání k další fázi synodálního procesu

 

Milé přátelé,

možná jste ve Vašich kostelích zaregistrovali pozvánku k účasti na následující fázi Synody o synodalitě (2021 – 2024). Podle žádosti Generálního sekretariátu Synody biskupů jsme nyní „na cestě k říjnu 2024“, kdy se bude konat druhé shromáždění Synody biskupů věnované tématu synodální proměny katolické církve. 

 

Přáním Sekretariátu Synody biskupů tentokráte je, aby došlo k hlubší reflexi některých bodů Souhrnné zprávy Synody biskupů z října 2023, a to takovým způsobem, že bude nasloucháno zejména specifickým skupinám věřících na základě jejich zkušeností a služeb v církvi (např. témata týkající se kněžích budou reflektovat kněží, témata týkající se žen budou reflektovat ženy, témata týkající se rodin budou reflektovat rodiny, apod.). Proto aktuálně vyzýváme všechny, kteří se dále chtějí podílet na reflexi synodálních témat, aby vytvořili skupinky, kde budou témata pro ně vhodná rozjímat a reflektovat. Tyto skupiny prosíme, aby se v rámci metody duchovní konverzace, která se osvědčila již v první, diecézní fázi, synodálního procesu, společně setkaly a přispěly svými podněty.

Všechny potřebné informace jsou k dispozici na tomto webu. Časově je tato fáze omezena tak, že je třeba, aby skupinky zaslaly své výstupy prostřednictvím formuláře na uvedeném webovém odkazu do 31. března 2024 a to v maximálním rozsahu 1 A4 (1800 znaků). Diecézní tým následně do 21. dubna 2024 připraví souhrn této fáze konzultace, který bude zaslán národnímu synodálnímu týmu při ČBK, jenž do 15. května 2024 odevzdá podněty za celý národ Sekretariátu Synody biskupů.

Budeme velmi rádi, když tuto informaci předáte dále a popř. se i zapojíte a vytvoříte skupinky (nebo využijete již existující skupinky), které by se mohli pro ně vhodnému tématu věnovat.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme požehnané dny.

Diecézní synodální tým

 


ŘÍJEN 2023

Přednáška P. Michaela Martinka na téma Plody a úskalí Synody 

 


ČERVEN 2022

Pozvání k účasti na činnosti pastorační a ekonomické rady

Shrnutí výstupů farních synodálních skupinek

 

Synodální syntézy jednotlivých diecézí:

 


KVĚTEN 2022

Syntéza diecézní fáze Synody o synodality Arcidiecéze Olomouc

Synodální proces v naší farnosti (článek v ŽF 5/2022 – B.Mikušek)

 


ŘÍJEN 2021

SLOVO ZA ORGANIZAČNÍ TÝM V NAŠÍ FARNOSTI

 

Milé sestry, milí bratři,

 

dne 9. a 10. října 2021 zahájil papež František v celé světové církvi synodální proces s výzvou k zapojení všech věřících do tohoto díla. Z jeho úvodního projevu vyjímáme: „Vytvořit synodu znamená jít po společné cestě. Setkávání, naslouchání, rozlišování – to jsou tři slova synody, na která bych se rád zaměřil… Synoda je cestou duchovního rozlišování, které probíhá v adoraci, v modlitbě a v kontaktu s Božím slovem…Toto slovo nás otevírá rozlišování a osvětluje ho. Vede synodu tak, aby nebyla církevním „sjezdem“, studijní konferencí nebo politickým kongresem, ale událostí milosti, uzdravujícím procesem vedeným Duchem svatým“.

 

Všichni jsme povoláni jako Boží děti, obdařené různými službami a charismaty, k účasti na poslání a životě církve, ke spolupráci na Božím díle v dějinách. Také naše farnost jako součást univerzální světové církve přijala pozvání k této spolupráci – zahájení ve všech diecézích Čech a Moravy proběhlo 17. října t. r. Po dohodě s O. Pavlem Stefanem Vám v tomto mimořádném čísle Života farností nabízíme základní informace o smyslu a náplni synodálního procesu včetně toho, jak konkrétně by se mohl v naší farnosti uskutečnit.

 

Václav Dřímal, pověřený koordinátor

Bohdan Mikušek, za pastorační radu

Mimořádné číslo časopisu Život farností věnované synodální cestě

 

 

Níže si můžete stáhnout základní podklady pro synodální proces:

 

 

Mnoho dalších informací o SYNODĚ 2021 – 2023 najdete také na odkazu https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023